Members

Director

Kazuhisa Shibata

Researchers

Yoko Higuchi

Julian Matthews

Ethan Oblak

Hiroki Ohashi

Atsushi Kikumoto

Research Assistant

Sofia Lavrenteva

Narumi Sugihara

Saki Homma

Visiting researcher

Chiaki Maeda

Summer Intern

Sara Matsui

Technical Staff

Shoko Nagatomo

Takahiro Nishio

Louis Watanabe

Emiko Tsubokawa

Assistant

Ayumi Honda