Members

Director

Kazuhisa Shibata

Researchers

Yoko Higuchi (JSPS Research Fellow)

Julian Matthews

Ethan Oblak (RIKEN Special Postdoctoral Researcher)

Hiroki Ohashi

Sofia Lavrenteva (RIKEN Special Postdoctoral Researcher)

Takuro Zama

Research Assistant

Narumi Sugihara

Norie Kawamura

Minori Fukushima

Visiting researcher

Atsushi Kikumoto

Chiaki Maeda

Technical Staff

Shoko Nagatomo

Takahiro Nishio

Emiko Tsubokawa

Lana Okuma

Assistant

Ayumi Honda